Manteniment i conservació en l’àmbit de la via pública del municipi de Sant Joan Despí

Client
Ajuntament de Sant Joan Despí
Localització
Sant Joan Despí
Periode de l'Obra
Setembre 2014 – juny 2017
Abast

Múltiples obres de conservació, manteniment, reparació, millora, renovació i senyalització de les infraestructures urbanes del municipi de Sant Joan Despí.

Import
636.363,64 €

Actuacions de conservació, manteniment, reparació, millora, renovació dels elements de la xarxa viària urbana (carrers, places, aparcaments, espais lliures, voreres, escocells, rampes, escales, jardins i parcs públics), del mobiliari urbà i de la senyalització i als elements de la xarxa de clavegueram i de reg del subsòl.

Tasques principals:

  • Renovació de paviments i vorades de tot tipus.
  • Construcció de nous paviments de tot tipus.
  • Execució de camins, drenatges, zones d’estància de parcs i jardins.
  • Construcció de claveguerons.
  • Construcció de arquetes i embornals.
  • Construcció de guals per a passos de vianants.
  • Construcció de tancaments i elements de serralleria.
  • Treballs de senyalització horitzontal i vertical.
  • Treballs de reparació, substitució i/o col·locació de mobiliari urbà
  • Instal·lacions d’enllumenat públic.