Manteniment d’edificis i equipaments

En els darrers anys Constraula s’ha especialitzat en el manteniment d’edificis i equipaments de caràcter públic realitzant aquest tipus de serveis per a diferents entitats públiques i Ajuntament de l’àrea metropolitana de Barcelona. Entre aquests serveis destaquen:

  • Servei de manteniment integral d’instal·lacions i elements constructius dels centres educatius del consorci d’educació de Barcelona, Lot 3 – CEB.
  • Obres de conservació i millores dels edificis i instal·lacions dels mercats municipals i oficines dels serveis centrals de l’IMMB.
  • Servei de manteniment consistent en treballs de RAM de paleta i fusteria en els edificis municipals de l’Ajuntament de Castelldefels (Castelldefels).
  • Serveis pel manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
  • Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, aigua calenta sanitària, climatització, energia solar tèrmica, tractaments de legionel·la i gas) dels equipaments municipals (Sabadell).
  • Manteniment dels elements constructius i instal·lacions dels edificis adscrits a parcs i jardins de Barcelona.

 

A més de realitzar arranjaments i manteniment per a pisos de caire social com:

  • Obres d’adequació d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • Serveis de manteniment dels elements constructius i instal·lacions en general dels edificis i habitatges i adequació interior dels habitatges adscrits a l’IMHAB. Lot 6.
  • Adequació d’immobles de polítiques d’habitatge de l’Ajuntament de Mataró.

Projectes