Projecte de reurbanització dels entorns de les escoles incloses en el programa “Protegim les escoles”.

Client
BIMSA
Localització
Barcelona, districte de Sarrià
Periode de l'Obra
Març 2023 – Abril 2023
Abast

Reurbanització de l’entorn escolar de les escoles Oak House School i la Benjamin Franklin International School.

Import
80.074,10 €

L’objectiu de l’actuació consisteix en la pacificació de l’entorn de l’escola per a fer-la més segura per als infants durant les hores d’entrada i sortida de l’escola.

S’ha actuat davant dels accessos de les escoles dels carrers Pere Claver, passatge Torras i Bages i Santíssima Trinitat del Mont. Són actuacions de tipus tàctic.

Als carrers Pere Claver i Santíssima Trinitat del Mont, davant de l’entrada de les escoles, s’ha fet una ampliació de la vorera de 22,5 m de llarg i 1,76 m d’amplada, mitjançant la construcció de dues plataformes de formigó protegides amb tanques i jardineres metàl·liques grogues als extrems.

Al carrer Sant Pere Claver, a més, s’ha reordenat el cordó de serveis de davant l’escola.

Al passatge Torras i Bages, es planteja una pacificació del vial. Es restringeix la circulació de vehicles a veïns que tenen guals i de serveis mitjançant la instal·lació de jardineres, cadires i bol·lards de formigó. Per a remarcar la prioritat dels infants es fan pintures tàctiques en diferents tons de verd que representen panots.

Tant a les plataformes de formigó, com al carrer Martorell i Peña s’han protegit els accessos a les escoles mitjançant la instal·lació de tanques metàl·liques.

Dades principals

Termini d’execució
1 mes
Superfície total
850,00m2
Superfície Plataforma formigó Sant Pere Claver
40,00m2
Superfície actuació tàctica Torres i Bages
968,00m2
Superfície Plataforma formigó Santíssima Trinitat del Mont
40,00m2
Metres de barana instal·lats
70,00m