Obra per a l’execució del projecte executiu de la reurbanització de la plaça de la República, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat

Client
Àrea Metropolitana de Barcelona
Localització
Sant Boi de Llobregat
Periode de l'Obra
Maig 2021 – Març 2022
Abast

L’àrea d’intervenció ve definida per l’espai pròpiament de plaça de la República, davant del mercat de la Muntanyeta,  fins al seu encontre i articulació amb els carrers adjacents així com el tram del carrer Lluís Pascual

Roca fins a la cruïlla amb els carrers Víctor Balaguer i Joan Miró i el carrer Riera Basté.

Import
711.793,38 €

Al carrer Lluis Pascual Roca la reurbanització del tram entre Riera Basté i Joan Miró ha sigut total, tant a nivell de calçada com de voreres. S’ha renovat tota la xarxa d’enllumenat i semàfors, s’han plantant arbres i s’han col·locat elements de mobiliari.

L’espai davant el mercat era una plataforma que estava elevada respecte al carrer Lluis Pascual Roca amb un únic punt d’accés franc cap al mercat, fet que dificultava la seva connectivitat i accessibilitat. Amb les obres s’ha baixat tota la plataforma establint una connexió continua entre el mercat i les façanes del costat oposat del carrer Lluis Pascual Roca. Això ha suposat els desviament de línies elèctriques de MT i BT, canonades de gas i d’aigua potable. S’ha construït una nova deixalleria a un costat de la plaça i s’ha folrat la façana seguint el disseny de tota la façana del mercat. S’ha creat una coberta enjardinada al sostre de la deixalleria.

Per salvar els desnivell de la zona s’ha construït un mur a un costat de la plaça que s’ha aplacat amb pedra i s’han creat unes escales per accedir cap al carrer Joan Miró.

A tota la plaça s’ha renovat l’enllumenat, s’han plantat arbres i s’ha instal·lat mobiliari nou.

Superfícies

Plaça Carrer Lluis Pascual
1578 m2
Vorera mercat
555 m2
Vorera façana
320 m2