Persones

L’equip humà de Constraula és un del nostres principals avantatges competitius. La professionalitat i compromís de les persones que el formen ha estat clau en el nostre creixement i èxit com a empresa.

Seguim una política i un sistema de gestió de Recursos Humans actiu i d’acord amb l’estratègia de l’empresa. Assumim el compromís de fomentar el desenvolupament del nostre equip humà i posem especial atenció sobre les condicions i l’ambient de treball i seguretat. Treballem per una contractació estable i la promoció interna, garantint la formació professional del nostre equip a través dels Plans de Formació Específics.

Apostem per la detecció i promoció del talent del nostre personal, promovent el treball en equip, la pro activitat, la implicació i el compromís en totes les tasques que realitzem.

En el marc de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans establim com a principi estratègic de l’empresa, la igualtat d’oportunitats entre dones i homes d’acord amb la definició donada per la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre homes i dones.

El nostre compromís és desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe, així com impulsar i fomentar mesures per aconseguir la igualtat real a la nostra organització.

Notícies Relacionades

Com a empresa del grup Sorigué apostem pel foment d’una cultura innovadora, el creixement responsable i per les persones que formen part del nostre equip.